POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
DEFINICJE

1. Administrator – podmiot będący administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7
RODO, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych uzyskanych poprzez
Serwis;
2. Serwis – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem www.synergiaproject.pl oraz wszystkie funkcje i
narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu, których operatorem jest Administrator;
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;
4. Dane osobowe – podczas korzystania z Serwisu, danymi osobowymi mogą być np. adres IP
urządzenia Użytkownika, dane pozyskane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów
zapisywania informacji w urządzeniach Użytkownika, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie
tożsamości konkretnego Użytkownika;
5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników oraz politykę plików „cookies” w związku z korzystaniem przez
nich z usług oferowanych przez Serwis.
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i polityki mające zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, które są
cyklicznie poddawane kontroli pod względem ich skuteczności oraz zgodności przetwarzania z
obowiązującymi przepisami.

§ 3
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Synergia Project S.C.
ul. Akacjowa 4 62-002 Suchy Las
Tel.: 517 492 575
E-mail:  biuro@synergiaproject.pl
NIP: 9721238989 | REGON: 302088159
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, aby umożliwić mu korzystanie z Serwisu,
dopasowanie wyświetlanej treści i reklamy do preferencji Użytkownika, prowadzić pomiary jakości i
skuteczności prezentowanych treści oraz ich ulepszanie. Podstawą prawną przetwarzania jest
zarówno zgoda Użytkownika, jak i prawnie uzasadniony interes Administratora. Przetwarzanie danych
odbywa się poprzez pliki cookie i będzie realizowane do czasu ich ręcznego usunięcia przez
Użytkownika.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ich niepodanie może powodować
nieprawidłowości w działaniu Serwisu lub wiązać się z brakiem dostępu do pewnych funkcjonalności
Serwisu.
4. Dane osobowe Użytkownika zebrane poprzez Serwis mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z
których usług korzysta Serwis. Mogą one znajdować się poza obszarem EOG.
5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika ma on prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, np.
pisząc na niniejszy adres mailowy: biuro@synergiaproject.pl
7. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

§ 4
PLIKI “COOKIES”
1. Serwis korzysta z plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. „Cookies” są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają: adres IP, adres URL żądania, nazwę domeny, identyfikator
urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na
poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersję systemu operacyjnego,
rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.
Korzystanie z tych plików jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług na stronach Serwisu.
3. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
a) dopasowania wyświetlania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników,
analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu
serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania i utrzymania logowania Użytkownika do Serwisu;
4. W ramach strony internetowej stosowane są różne rodzaje plików „cookies”:
a) „sesyjne” – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do momentu opuszczenie strony serwisu (poprzez wylogowanie, przejście na
inną stronę lub wyłączenie przeglądarki);
b) „stałe” – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas
określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez
Użytkownik;
c) „analityczne” – są to pliki umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika z
zawartością Serwisu oraz jego lepszej organizacji lub zmiany układu. Pliki te gromadzą
informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony,
z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
5. Użytkownik może samodzielnie w każdej chwili dokonać zmian ustawień przeglądarki, aby
zablokować lub ograniczyć dostęp plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego. Szczegółowe
opcje są dostępne w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki. Jednocześnie zmiana
ustawień może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu lub dostęp do niektórych jego funkcji.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W Serwisie mogą znajdować się linki do innych stron i/lub serwisów internetowych. Strony te mogą
być niezależne od Administratora i mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z
którymi należy się zapoznać.
4. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce. Zmiany wchodzą w życie z chwilą
zamieszczenia zmienionej Polityki w Serwisie.

 

 


Synergia Project S.C.
ul. Akacjowa 4
62-002 Suchy Las
Tel.: 515 806 595
E-mail:  biuro@synergiaproject.pl
NIP: 9721238989 | REGON: 302088159

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

 

 

 

 

Menu

 

Polityka Prywatności

 

 

Szybki Kontakt